Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
งานช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 2 มิ.ย.60

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ตร.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...