Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศสำนักงานกำลังพล เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 ประกาศสำนักงานกำลังพล เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...