Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9 กรกฏาคม 2567
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ระหว่างวันที่ 12 ก.ค.67
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ระหว่างวันที่ 12 ก.ค.67
25 มิถุนายน 2567
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22 มีนาคม 2567
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14 กรกฏาคม 2566
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
15 มิถุนายน 2566
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
2 มิถุนายน 2566
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2566
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
25 พฤษภาคม 2566
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 วัดเทพฯ
25 เมษายน 2566
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบท หมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อม กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 กรกฏาคม 2565
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
โครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8 มิถุนายน 2565