Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายการจัดสวัสดิการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานยุทธศาสตร์สวัสดิการ งานศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ งานเลขานุการการจัดสวัสดิการ และงานติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1. งานเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. และศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้
- พิจารณากลั่นกรองงานตามที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน หรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงานหรือหน่วยต่างๆ เสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิสามัญและประชุมใหญ่ของคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
- จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนงานสวัสดิการภายใน เดือนตุลาคม
- รายงานขออนุมัติ ผบก.สก./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. เพื่อขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามความเหมาะสม
- ดำเนินการทางธุรการ การบรรจุ แต่งตั้ง บังคับบัญชา และประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำของกองทุนสวัสดิการ ตร.
- ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
- ประสานงานกับคณะอนุกรรมการและกิจการต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
- ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองให้สมาชิกทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการกำหนด
- ส่งสำเนารายงนผลการสอบบัญชีและรายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการในรอบปีที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการโดยเร็ว
- รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรายงานให้คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
- เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลการจัดสวัสดิการภายใน ตร.
- จัดทำโครงการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ตร.เสนอคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประสานงานกับคณะอนุกรรมการและกิจการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ตร.ตามระเบียบนี้
- ประสานงานกับศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ตอบข้อหารือระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ผู้บังคับการกองสวัสดิการมอบหมาย
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ผู้บังคับการกองสวัสดิการ/กรรมการและเลขานุการ มอบหมาย

2. งานยุทธศาสตร์สวัสดิการและติดตามประเมินผล มีหน้าที่ดังนี้
- บริหารงานสวัสดิการภายใน ตร. ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. และระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการภายใน ตร.
- เสนอความเห็นในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการสวัสดิการภายใน ตร.
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ให้มีการจัดการบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการต่างๆตามความเหมาาะสม
- เสนอแนะนโยบายและวางแผนการดำเนงานประจำปีของคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. ในการจัดสวัสดิการภายใน ตร.
- กำหนดวิธีปฏิบัติและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. คณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน และคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในหน่าวยงาน
- พิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานและประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของคณะอนุกรรมการสวัสดิการระดับ ตร. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ ตร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาด้านงบประมาณในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการภายใน ตร.
- พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนฯของคณะอนุกรรมการสวัสดิการะดับ ตร.
- พิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน หรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน หรือหน่วยต่างๆ เสนอ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ตร.