Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของอนุศาสนาจารย์ อำนวยการและดำเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธี ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา ในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับศาสนาและขวัญของตำรวจ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- งานธุรการ สารบรรณ และทะเบียนพลของกลุ่มงาน
- ค้นคว้าวิทยาการอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่งานอนุศาสนาจารย์
- รวบรวมและเรียบเรียงตำรา รวมทั้งสร้างอุปกรณ์การสอน อบรมในหน้าที่อนุศานาจารย์
- รับผิดชอบการจัดทำวารสารทางด้านศาสนา
- รับผิดชอบการจัดทำปฎิทินงานและจดหมายเหตุ
- ดำเนินการเรื่องจุลสารทางศีลธรรม และวัฒนธรรมของกองอนุศาสนาจารย์ สำหรับแจกจ่ายภายในหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- วางแผน จัดทำโครงการ ประสานงาน กำกับดูแลการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม การพัฒนาจริยธรรม และการรายงานผล
- ดำเนินการเรื่องการอบรมทางศีลธรรม และการอบรมกรณีอื่นๆ เป็นพิเศษตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
- ประเมินผลการอบรมศีลธรรม และการพัฒนาจริยธรรม
- ดำเนินการทางด้านพิธีและการบริการทางศาสนพิธี
- รับผิดชอบอุปกรณ์ประกอบพิธี
- ให้คำแนะนำและกวดขันการปฎิบัติพิธีของอนุศาสนาจารย์ และผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์
- ดำเนินการประสานและนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีการที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบการจัดอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติพิธี
- ดำเนินการด้านพิธีและการกุศลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือของหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญาสั่งการหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย