Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)
      การดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มารับบริการ

พันธกิจ (Mission)
      1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้
      1. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ การให้บริการด้านสวัสดิการของ ตร. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับการให้บริการต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจ
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการด้านสวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. มีความรู้ด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น
      3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการของ ตร. ที่ดี เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรได้รับการพัฒนางานด้านสวัสดิการ ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น

ค่านิยมขององค์กร
ประพฤติดี มีวินัย ตำรวจไทยก้าวไกลพัฒนา