Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานคดีวินัย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานการเงิน งานบัญชี   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้
 

1. งานธุรการและกำลังพล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานธุรการและงานสารบรรณ- งานนำสารและพลขับ

- งานประชาสัมพันธ์

- งานประวัติและบัตรข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอเลื่อนยศ

- งานการลาและการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ

- งานควบคุมและสรรหาอัตรากำลัง

- งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยเสนอข้อมูลหลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

- งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

- งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจพนักงานราชการ

- งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบังคับการ

- งานดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดอย่างอื่น

  - งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผู้ร้องเรียน หรือกล่าวโทษข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ

- งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง เอกสาร ข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ

- งานดำเนินการวางระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีระเบียบและมารยาทที่ดี

- งานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของกองบังคับการ 
 

2. งานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทของกองบังคับการ

- งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือสวัสดิการการเงิน

- งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน

- งานรับ – จ่ายเงิน ของกองบังคับการ

- งานเก็บรักษาและนำเงินส่งกองการเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานบัญชีของกองบังคับการ

- งานจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุซึ่งได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งของหลวง

- งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง

- งานควบคุมดูแลการใช้  การซ่อม การเก็บ และการบำรุงรักษาสิ่งของหลวงต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเสมอ

- งานจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ
 

3. งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- งานกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของกองบังคับการ

- งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

- งานวางแผนในการกำหนดหลักสูตร วิธีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- งานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในกองบังคับการ

- งานดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - งานดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็น

- งานติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม

- งานจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองบังคับการ
 

4. งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

      งานบัญชีของฝ่ายต่างๆ ในกองสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล นอกเหนือจากที่ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบและแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษตลอดจนตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน บัญชีและพัสดุ และยอดเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำงบดุลเพื่อแสดงยอดรายรับ – รายจ่าย ของกองสวัสดิการ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบัญชีงานเก็บเงินฌาปนสถาน บัญชีงานสถานพักฟื้น และตากอากาศ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

- งานจัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

- งานจัดทำบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

- งานปิดบัญชี รวมยอดเงินคงเหลือประจำวันในสมุดบัญชีรายวันและรวมยอดเงินคงเหลือประจำเดือนในสมุดบัญชีแยกประเภท

- งานจัดทำงบทดลองและงบดุลประจำปี

-  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินบัญชีและยอดเงินคงเหลือประจำวัน
 

5. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

งานตรวจการปฏิบัติงาน และหลักฐานเอกสารทางราชการการเงินของงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์  งานเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ งานตรวจสอบและจ่ายเงิน งานสงเคราะห์ งานเงินทุนหมุนเวียน งานฌาปนสถาน งานสโมสรตำรวจ และงานสถานพักฟื้นและตากอากาศ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานดังนี้

- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป

- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน
 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สก. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย

- ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย