Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค แฟลตส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2566
27 พฤศจิกายน 2566
N แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 3/2566
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 3/2566
22 พฤศจิกายน 2566
Updated บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 พ.ย.66
20 พฤศจิกายน 2566
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 3/2566
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 3/2566
10 พฤศจิกายน 2566
ให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4 ตุลาคม 2566
แจ้งข้าราชการตำรวจให้ขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
แจ้งข้าราชการตำรวจให้ขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
8 กันยายน 2566
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2566) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
23 สิงหาคม 2566
ประชาสัมพันธ์หลักเกษณ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2566)
10 สิงหาคม 2566
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 2/2566
4 กรกฏาคม 2566
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2566 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)
29 มิถุนายน 2566