Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
26 ตุลาคม 2565
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
29 มิถุนายน 2565
รายงานผลการจ้างการคนพิการ ประจำปี 2565
16 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564
31 สิงหาคม 2564
แจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
22 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 (แก้ไข)
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563 (แก้ไข)
2 มิถุนายน 2563
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562
26 สิงหาคม 2562
สำรวจข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 2562 ที่ปฎิบัติงานภายในหน่วยงานในสังกัด ตร.
สำรวจข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 2562 ที่ปฎิบัติงานภายในหน่วยงานในสังกัด ตร.
25 กรกฏาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21 กันยายน 2561
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน
27 กุมภาพันธ์ 2561