Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสโมสรตำรวจ งานสถานพักฟื้นและตากอากาศ งานสันทนาการ และงานพิธีการของสำนักงานตำตรวจแห่งชาติ รวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้โดยปฏิบัติหน้าที่ 

1.สโมสรตำรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- งานอำนวยการฝ่ายสโมสรตำรวจ
- งานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ
- งานจัดเลี้ยง
- งานจัดประชุม
- งานจัดหา ทะนุบำรุงวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง-ประชุม
- งานการเงิน-บัญชี สโมสรตำรวจ

2. งานศูนย์สัมมนาและสถานตากอากาศ-สถานพักฟื้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดประชุม-สัมมนา
- งานจัดเลี้ยง
- งานสถานตากอากาศ-สถานพักฟื้น
- งานจัดหา ทะนุบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ สถานที่ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา จัดหาสถานตากอากาศ-พักฟื้น
- งานการเงิน-บัญชี

3. งานสันทนาการและพิธีการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดกิจกรรมสันทนาการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
- งานจัดหา ทะนุบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่เกี่ยวกับการจัดสันทนาการ
- งานการเงิน-บัญชี
- ออกแบบ ควบคุม และดำเนินกิจกรรมที่เป็นงานพิธี งานรื่นเริง งานประชุม รวมทั้งงานสังสรรค์ทั่วไป ของหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจ