Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๙๕,๙๖๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณามีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

 

โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...