Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ระเบียบ

ระเบียบ

ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง ว่าด้วยการชำระเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าสารธารณูปโภค เงินค่าสารธารณูปโภคส่วนกลางและเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย พ.ศ.25

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 .pdf

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ.2547 .pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2548.pdf

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.2549 .pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 .pdf

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการลาออก พ.ศ.2550 .pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐.pdf

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ( ฉบับที่ ๒๐ )พ.ศ. ๒๕๔๘.pdf

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) พ.ศ.2563

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการสโมสรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้บริการสโมสรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี กองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2549

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้บริการสถานพักฟื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553

ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลางว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัญในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.พ.ศ.2553.pdf

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 ส.ค. 2553