Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน

กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน

 1. ผนวก ก แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ
 2. ผนวก ข แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 3. หนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 36 ลง 26 มิ.ย.2557 เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 4. เปรียบเทียบแนวทางฯ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 019 ลง 15 ก.พ.2555 (แนวทางเดิม) กับแนวทางฯ ตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 36 ลง 26 มิ.ย.2557 (แนวทางใหม่)
 5. หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.251/ว 026 ลง 22 มี.ค.2554 ซักซ้อมการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ผนวก ข) - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้ามแท่ง)
 6. หนังสือ ตร. ที่ 0009.251/ว 019 ลง 15 ก.พ.2555 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556
 8. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 9. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 10. พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554
 11. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 ก.ย. 2556