Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา

ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรีโดยวิธีสอบราคา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการจ้างตัดชุดทักชิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา เลขที่19/2565 ลงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ2565 ได้แก่ บริษัท สูทแน็ค จำกัด เป็นผู้รับจ้างในเงินทั้งสิ้น 850,560 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรีฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...