Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักฯ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...