Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ  จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทั้งในส่วนที่ทางราชการจัดให้และส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ได้รวบรวมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการตำรวจได้รับจากหน่วยอื่นๆ ไว้ด้วย

หากดาวน์ไม่ได้หรือลิงค์เสียกรุณาแจ้งที่  welfare2529@gmail.com  

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
Welfare Division
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Copyright 2020 Welfare Division, Royal Thai Police. All Right Reserved.