Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2564
30 สิงหาคม 2564
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 3/2564
28 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
2 มิถุนายน 2564
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2564
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2564
8 เมษายน 2564
แจ้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2564
7 เมษายน 2564
โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่(แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้พักอาศัย)
31 มีนาคม 2564
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 ก.ค.64
18 มีนาคม 2564
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 4/2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.
17 มีนาคม 2564
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ มี.ค.64
5 มีนาคม 2564
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ
สำรวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ
19 กุมภาพันธ์ 2564