Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพัก รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยแบ่งออกเป็น 5 งานดังนี้

1. งานบ้านพักส่วนกลาง 1
- งานจัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยและงานตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้น
- งานตรวจสอบทะเบียนและงานตรวจสอบผู้พักอาศัยตามคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
- งานรวบรวมบ้านพักเพื่อจัดสรรและงานจัดสรรบ้านพัก
- งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานควบคุมอาคารบ้านพัก
- งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพัก
- งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานบ้านพักส่วนกลาง 2
- งานพัสดุ
- งานควบคุมอาคารบ้านพัก
- งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพัก
- งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานบ้านพักส่วนกลาง 3 
- งานจัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยงานบ้านพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานรวบรวมบ้านพักเพื่อจัดสรรและงานจัดสรรห้องพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. งานบ้านพักส่วนกลาง 4 
- งานจัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยงานบ้าพักที่ได้รับมอบหมายฃ
- งานรวบรวมบ้านพักเพื่อจัดสรรและงานจัดสรรห้องพักที่ไรับมอบหมาย
- งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. งานบ้านพักส่วนกลาง 5
- งานจัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยงานบ้าพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานรวบรวมบ้านพักเพื่อจัดสรรและงานจัดสรรห้องพักที่ไรับมอบหมาย
- งานตรวจสอบอาคารบ้านพักและบริเวณบ้านพักที่ได้รับมอบหมาย
- งานเก็บค่าน้ำประปาและค่าบำรุง
- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
- งานดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย