Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบ

ปะหน้าบัญชีเอกสารขอรับทุนการศึกษาฯ สปน. 1-5

หลักเกณฑ์

แนวทางเงื่อนไข

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...