Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว) อาคาร 1-9 จำนวน 810 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว) อาคาร 1-9 จำนวน 810 ห้อง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,315,990 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 31 มี.ค.63 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ไซต์ www.welfarepolice.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทาศัพท์หมายเลข 0 2205 2531 และ 0 2205 2549 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)

งวดงาน

ซซ.012553

ซซ.1332560

ซซ.1342560

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...