Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 2/2562 ไปรับห้องพัก

แจ้งข้าราชการตำรวจไปรับห้อง ครั้งที่ 2 ปี 62 แก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...