Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
สำรวจข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 2562 ที่ปฎิบัติงานภายในหน่วยงานในสังกัด ตร.

สำรวจข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 2562 ที่ปฎิบัติงานภายในหน่วยงานในสังกัด ตร.

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...