Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

|

แผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา


ฝ่ายสวัสดิการการเงิน


ฝ่านสวัสดิการบ้านพัก


ฝ่านฌาปนกิจสงเคราห์


ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ


ฝ่านดนตรี


ฝ่ายกีฬา


ฝ่ายจัดการสวัสดิการ


ฝ่ายอำนวยการ


กฏหมาย กฏระเบียบ

ติดต่อเรา

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
Welfare Division
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Copyright 2020 Welfare Division, Royal Thai Police. All Right Reserved.