Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เวลาประมาณ 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะ นาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุก ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นผู้แทน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศก นาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 เวลาประมาณ 8.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเหตุปะทะต่อสู้ เหตุกราดยิงที่ห้าง Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา (เมื่อวันที่ 8 ก.พ.63)


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
ขออนุมัติยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7
N ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานดุริยางค์ตำรวจ ชั้น 3 ฝ่ายดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลิฟต์)
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างลิฟต์โดยสาร ติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7
ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7 จำนวน 190 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) อาคาร 1,2,3,5 และ อาคาร 7 จำนวน 190 ห้อง

คู่มือ/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้ำพักอำศัยในอำคำรบ้ำนพักส่วนกลำง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเข้าพักอาศัย สาหรับผู้มีรายชื่อรอการจัดสรรอยู่ใน Website ของ สก.
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเข้าพักอาศัย สาหรับผู้มีรายชื่อรอการจัดสรรอยู่ใน Website ของ สก.
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือทางอิเล็คทรอนิกส์
คู่มือเกษียณอายุราชการ
คู่มือสำหรับข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการ

วิดีทัศน์/อื่นๆ