Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายกีฬา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการกีฬาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาโดยปฎิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม การนิเทศ การสาธิต การสอนวิชาพลศึกษาและวิชาอื่นๆ การตัดสินและกติกาของกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการบริหารการกีฬาของตำรวจรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 2 งานดังนี้

1. งานสถานที่-อุปกรณ์และวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ สนามกีฬา
- ดูแลรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
- รับผิดชอบตรวจสอบดูแลและซ่อมแซมอาคารสถานที่ สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเฉพาะที่อยู่ในความรับผิชอบของกองสวัสดิการให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- ดูแลความเรียบร้อยของสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
- ดูแลสุขภาพนักกีฬา โดยการวางแผนอำนวยการและประสานงานด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลตำรวจ
- รับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์ทางการกีฬาที่เกี่ยวกับแพทย์บำบัด
- ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป
- รวบรวม เผยแพร่ให้บริการกีฬาเวชศาสตร์ และเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ศึกษาค้นคว้าวิทยาการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของนักกีฬา รวมทั้งการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการกีฬา
- บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพนักกีฬาที่เจ็บป่วย
- ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและจิต การบำรุงร่างกายการฝึกเพื่อสมรรถภาพ

2. งานพัฒนาส่งเสริมและกิจกรรมการกีฬา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานธุรการ สารบรรณ ทะเบียนพลของฝ่ายกีฬา จัดทำทำเนียบ สถานภาพนักกีฬา การปฏิบัติการของนักกีฬา
- งานประชาสัมพันธ์
- รวบรวมสถิติด้านกีฬาต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลประวัติและสถิติของนักกีฬา
- จัดทำงบประมาณการเงิน
- เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของคณะกรรมการอำนวยการบริหารกีฬาของตำรวจ
- ควบคุมการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ ลาน ว่ายน้ำ รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ยิงปืน โดดร่ม ยูโด ฟันดาบ มวย ยกน้ำหนัก และกีฬาอื่นๆ
- ดำเนินการฝึกอบรม การนิเทศ การสาธิต การสอนเกี่ยวกับกีฬาประเภทลู่ ลาน ว่ายน้ำ รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ยิงปืน โดดร่ม ยูโด ฟันดาบ มวย ยกน้ำหนัก และกีฬาอื่นๆ
- ติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ ลาน ว่ายน้ำ รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาอื่นๆ
- รวบรวมสถิติการแข่งขันและสถิติกีฬาลู่ ลาน ว่ายน้ำ รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ แลดมินตัน เทนนิสเทเลิลเทนนิส วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ยิงปืน โดดร่ม ยูโด ฟันดาบ มวย ยกน้ำหนัก และกีฬาอื่นๆ