Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

ฝ่ายดนตรี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานบริการด้านดนตรีสำหรับพิธีการต่างๆ งานดนตรี งานวิชาการดนตรี งานประพันธ์ และโรงเรียนสอนดนตรี รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานบริการดนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานอำนวยการของฝ่ายดนตรี
- งานคลังดนตรี
- งานอาภรณ์ด้านดนตรี
- งานซ่อมบำรุงเบื้องต้น เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ดนตรี
- งานการเงิน-บัญชี

2. งานดนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งานเสนอดนตรีประเภทต่างๆ ในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานราชการอื่นที่ร้องขอ รวมถึงการจัดการแสดงดนตรีประเภทต่างๆเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมีวงดนตรีประเภทต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานวงโยธวาทิต
- งานปี่สก็อต
- งานวงหัสดนตรี
- งานเชมเบอร์มิวสิค
- วงดนตรีไทย
- วงดนตรีประเภทอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม

3. งานวิชาการดนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทำทะเบียนเพลง
- ประพันธ์ คิดค้น คัดแปลงบทเพลง จังหวะลีลา ท่วงทำนองเพลง
- เรียบเรียงเสียงประสาน
- คัดลอกและซ่อมบำรุงโน้ตเพลง
- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาทางดุริยางค์
- เก็บรวบรวมบทเพลงต่างๆ ตำราทางดนตรี
- งานห้องบันทึกเสียง
- งานเทคโนโลยีดนตรี

4. งานโรงเรียนดนตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- แนะนำเผยแพร่ข่าวสารการบรรเลงต่างๆ ของงานดุริยางค์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับดนตรี
- งานบริการการศึกษา งานธุรการ ทะเบียนเพลงของงานโรงเรียนดนตรี
- งานวิชาการ การเรียน การสอน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดทำหลักสูตร และตำราเรียนต่างๆ
- งานห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ดนตรี
- งานส่งเสริมวิชาการดนตรี การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านดนตรีนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ