Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
N โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563
N งานช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอกสารงานช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563
N ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบ
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
21 ตุลาคม 2563
N บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารต่างๆ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารต่างๆ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ (ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2563)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ (ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2563)
21 กันยายน 2563
การเผยแพร่ความรู้เรื่อง การบริหารเงินส่วนบุคคล
การเผยแพร่ความรู้เรื่อง การบริหารเงินส่วนบุคคล
25 มกราคม 2561
แนวทางการเพิ่มรายชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
แนวทางการเพิ่มรายชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
17 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)
18 ธันวาคม 2560
การแจกจ่ายอาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
การแจกจ่ายอาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)
6 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนการรับมอบอาวุธปืนพกสั้น ซิกซาวเออร์ รุ่นพี 320 เอสพี
ขั้นตอนการรับมอบอาวุธปืนพกสั้น ซิกซาวเออร์ รุ่นพี 320 เอสพี
14 พฤศจิกายน 2560