Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
16 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัตรเดิมเงินและคืนบัตรเติมเงินโภชนาคารฯ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัตรเดิมเงินและคืนบัตรเติมเงินโภชนาคารฯ
26 กรกฏาคม 2561
แผนเผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกองสวัสดิการ
แผนเผชิญเหตุการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกองสวัสดิการ
6 กรกฏาคม 2560
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันทุจริตและเจตจำนงสุจริตของสำนักงานกำลังพล
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันทุจริตและเจตจำนงสุจริตของสำนักงานกำลังพล
7 มิถุนายน 2560
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโภชนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17 กุมภาพันธ์ 2560
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
28 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
10 กันยายน 2558
ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการตำรวจ
ขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการตำรวจ
3 เมษายน 2558