Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
15 กรกฏาคม 2564
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทฯ
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ“ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา ฯ
29 มิถุนายน 2564
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
25 มีนาคม 2564
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ "อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเทพศิรินทราวาส"
17 มีนาคม 2564
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
17 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดเทพศิรินทราวาส
2 พฤศจิกายน 2563
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม
วิดิโอแสดงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม
6 ตุลาคม 2563
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปบท ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 158 รูป
23 กรกฏาคม 2563
แจ้งยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
ขออนุมัติยกเลิกโครงการอุปสมบทฯ
18 มีนาคม 2563
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (บวช 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63) ณ วัด เทพศิรินที่วาส
25 กุมภาพันธ์ 2563