Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2563