Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

|

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)
      การดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มารับบริการ

พันธกิจ (Mission)
      1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้
      1. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ การให้บริการด้านสวัสดิการของ ตร. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับการให้บริการต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจ
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการด้านสวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. มีความรู้ด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น
      3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการของ ตร. ที่ดี เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรได้รับการพัฒนางานด้านสวัสดิการ ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น

ค่านิยมขององค์กร
ประพฤติดี มีวินัย ตำรวจไทยก้าวไกลพัฒนา

 

 


กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
Welfare Division
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Copyright 2020 Welfare Division, Royal Thai Police. All Right Reserved.