Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

|

อำนาจหน้าที่/ยุทธศาสตร์

กองสวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
      1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้
      1. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ การให้บริการด้านสวัสดิการของ ตร. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับการให้บริการต่างๆ จนเป็นที่พึงพอใจ
      2. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการด้านสวัสดิการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. มีความรู้ด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น
      3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการของ ตร. ที่ดี เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ บุคลากรได้รับการพัฒนางานด้านสวัสดิการ ให้มีทักษะเพิ่มขึ้น


กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล
Welfare Division
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0-2205-2522 โทรสารกลาง 0-2251-1914
กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
© Copyright 2020 Welfare Division, Royal Thai Police. All Right Reserved.