Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2564 รอบเดือน ตุลาคม -  มีนาคม

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน ตุลาคม -  มีนาคม

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2565 รอบเดือน เมษายน -  กรกฎาคม