ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันทุจริตและเจตจำนงสุจริตของสำนักงานกำลังพล

06/07/2017